Ochrana osobných údajov

 

Všeobecné ustanovenia

Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ webovej stránky www.odvozy.sk sa považuje za prevádzkovateľa informačného systému, v ktorom sa spracúvajú a uchovávajú osobné údaje, pričom tento zodpovedá za ich ochranu a bezpečnosť. 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa sú nasledovne Baryon Consult, s.r.o. Veterná 22, 900 45 Malinovo 

Na webovej stránke prevádzkovateľa www.odvozy.sk (ďalej aj ako „webová stránka“) sa v jednotlivých subsystémoch spracovávajú tieto osobné údaje používateľa – meno a priezvisko, prezývka, e-mailová adresa, číslo telefónu, údaj o pohlaví.

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu v úplnom alebo čiastočnom rozsahu v závislosti od požiadavky registrácie k niektorým služieb ponúkaným prevádzkovateľom na webovej stránke prevádzkovateľa. Účel, kvôli ktorému budú takéto údaje spracované vyplýva z alebo je uvedený na príslušnom odkaze webovej stránky, ktorý umožňuje vloženie takýchto údajov. Všeobecne platí, že uvedené údaje budú spracovávané prevádzkovateľom podľa ustanovení zákona  o ochrane osobných údajov za účelom poskytovania služieb používateľovi prevádzkovateľom na webovej stránke, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom webovej stránky v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie týchto služieb (ďalej aj len ako „Účel“) a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Dňom zrušenia registrácie používateľa na webovej stránke prevádzkovateľa sa má za to, že používateľ súhlas so  spracovaním osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezodkladnú likvidáciu týchto osobných údajov v zmysle § 17 zákona o ochrane osobných údajov.

Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

Vkladanie všetkých osobných údajov pri registrácii alebo nastavení služieb na webovej stránke prevádzkovateľa je výlučne dobrovoľné. 

Poskytnutie súhlasu so spracovaním, poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú spracovávané, poskytované a sprístupňované v rozsahu potrebnom pre splnenie Účelu spracovania osobných údajov a v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Je na používateľovi aby pravidelne kontroloval, či nedošlo k zmenám vo vyhlásení, aby si bol istý, že je oboznámený s aktuálnym znením vyhlásenia o ochrane osobných údajov a že s ním súhlasí.

 

Spracovanie osobných údajov

Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ používateľom poskytnuté osobné údaje spracovával pre vyššie uvedené účely (Účel), alebo aby takéto údaje nechal spracovať inou osobou. 

Používateľ je oprávnený sám určiť, ktoré osobné údaje a v akom rozsahu budú na webovej stránke prevádzkovateľa zverejnené, nastavenia viditeľnosti údajov možno upraviť v nastaveniach profilu. Používateľ týmto dáva výslovný súhlas k uchovávaniu a zverejňovaniu takýchto údajov v rámci služieb prevádzkovateľa za vyššie uvedených podmienok na dobu neurčitú.

Osobné údaje používateľa budú spracovávané automatizovane i manuálne a môžu byť sprístupnené oprávneným osobám na strane prevádzkovateľa v zmysle § 4, ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, sprostredkovateľom prevádzkovateľa v zmysle § 4, ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, iným používateľom webovej stránky prevádzkovateľa, ktorým majú byť osobné údaje sprístupnené na dosiahnutie Účelu využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom, a osobám oprávneným na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

V zmysle vyššie uvedeného odseku sa používateľom chápe každá fyzická osoba prezerajúca si webovú stránku bez ohľadu na to, či sa na nej registrovala alebo nie.

Deti

Prevádzkovateľ nemá v úmysle spracovávať, poskytovať, sprístupňovať, zverejňovať osobné údaje osôb mladších ako osemnásť rokov (ďalej len „dieťa“).

Prevádzkovateľ si týmto dovoľuje požiadať deti, aby prevádzkovateľovi neposkytovali svoje osobné údaje.

Ak dieťa poskytne osobné údaje prevádzkovateľovi, jeho rodič alebo opatrovník sa môže na prevádzkovateľa obrátiť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa  alebo formou e-mailu na emailovej adrese info@odvozy.sk a požiadať ho o prípadnú likvidáciu týchto osobných údajov.

 

 

 

Poučenie o právach používateľa

V zmysle § 15 ods. 1) písm. e) bod. 7 zákona o ochrane osobných údajov poučuje týmto prevádzkovateľ používateľa o jeho právach ako dotknutej osoby upravených v § 28 tohto zákona, ktorú sú nasledovné:

Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči 

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. 

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. zákona o ochrane osobných údajov Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, 

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.1

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.