Podmienky používania webovej stránky www.odvozy.sk

Všeobecné ustanovenia

Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webovej stránky www.odvozy.sk (ďalej aj len ako „webová stránka“) používateľ bez výhrad potvrdzuje, že si prečítal a rozumie týmto podmienkam používania webovej stránky. Rovnako sa zaväzuje ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Zmeny sú účinné a záväzné od okamihu ich zverejnenia. Je na používateľovi, aby pravidelne kontroloval, či nedošlo k zmenám v podmienkach používania webovej stránky, aby si bol istý, že je oboznámený s aktuálnym znením podmienok používania webovej stránky  a že s nimi súhlasí. Ak s uvedenými podmienkami používateľ nesúhlasí, prevádzkovateľ ho žiada, aby túto webovú stránku nepoužíval.

Právna zodpovednosť

Prevádzkovateľ poskytuje na svojej webovej stránke služby spočívajúce v sprostredkovaní konkrétnej spoločnej jazdy motorovým vozidlom medzi vodičom motorového vozidla a spolujazdcom (používateľmi webovej stránky).
Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za vyššie uvedeným (alebo súvisiacim) účelom používateľmi webovej stránky.
Za správnosť akýchkoľvek údajov zverejnených na webovej stránke používateľmi webovej stránky nesú zodpovednosť používatelia webovej stránky, ktorí sa rozhodli tieto údaje zverejniť. Prevádzkovateľ nenesenie akúkoľvek právnu zodpovednosť za používateľmi zverejnené údaje.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla používateľom, alebo akejkoľvek tretej osobe použitím informácií zverejnených na webovej stránke používateľmi.
Dohoda o konkrétnej spoločnej jazde motorovým vozidlom predstavuje vždy právny vzťah medzi používateľmi webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade stranou dohody o konkrétnej jazde. Prevádzkovateľ negarantuje uskutočnenie jazdy a ani nezodpovedá za samotný priebeh jazdy alebo za akékoľvek (priame, či nepriame) následky z nej vyplývajúce.
Služby ponúkané prevádzkovateľom na webovej stránke sú poskytované bezodplatne.
Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené používaním webovej stránky alebo jej nedostupnosťou.
Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovanie služieb na webovej stránke kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť.

Príspevky používateľov

Výlučné používateľ zodpovedá za obsah a materiály, napr. obrazové snímky (ďalej aj ako „materiály“), ktoré sa rozhodne zverejniť prostredníctvom webovej stránky. Iniciovaním prenosu týchto materiálov smerom k webovej stránke používateľ prevádzkovateľovi  výslovne oznamuje, že je osoba oprávnená disponovať s takýmito materiálmi, resp. vykonávajúca autorské a obdobné práva k materiálom a udeľuje prevádzkovateľovi  nevýhradný, časovo neobmedzený súhlas s umiestnením predmetných materiálov na webovej stránke, s ich sprístupnením používateľom alebo tretím osobám v rozsahu zverejnenia upraveným v rámci osobného nastavenia profilu. Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas  s použitím materiálov v najširšom možnom rozsahu (na všetky možné v súčasnosti známe spôsoby použitia) a to bezodplatne. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie práv oprávnenej osoby, ktoré vznikne z dôvodu neoprávneného použitia materiálov, ku ktorej sa viažu jej práva v zmysle tohto bodu.
Prevádzkovateľ umožňuje využívanie služieb poskytovaných na webovej stránke iba na osobné a nekomerčné používanie.
Používateľovi sa zakazuje umiestňovať na webovej stránke akékoľvek materiály, ktoré zasahujú neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä tie, ktoré sú protiprávne, výhražné, ohováračské, nesúce známky nekalej súťaže, zasahujúce do práva na ochranu osobnosti a súkromia, vulgárne a obscénne, materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom, podporujúce konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok, alebo iný správny delikt.
Používateľovi sa zakazuje využívať služby webovej stránky za účelom rozosielania nevyžiadaných komerčných alebo nekomerčných správ (spam) osobám, ktoré nedali písomný súhlas k odberu takýchto správ. 
Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadné zneužitie či neoprávnené nakladanie s údajmi, ktoré používateľ dobrovoľne poskytol a zverejnil prostredníctvom webovej stránky, ku ktorému došlo zo strany tretích osôb alebo iných používateľov.
Používateľ sám zodpovedá za obsah svojho profilu a rovnako tak za všetky informácie, ktoré prevádzkovateľovi poskytne. Používateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktorých prenos iniciuje smerom k webovej stránke, sú pravdivé. 
Používateľ sa zaväzuje, že v rámci využívania webovej stránky prevádzkovateľa nevloží žiadne fotografie, texty, software alebo iné autorsky chránené informácie, bez toho aby k tomu disponoval potrebnými právami alebo povoleniami.
Používateľ sa zaväzuje, že pri registrácii a používaní služieb prevádzkovateľa poskytovaných prostredníctvom webovej stránky bude dodržiavať všetky všeobecne záväzne právne predpisy, tak aby nedochádzalo k ich porušeniu, zneužitiu alebo obchádzaniu. Používateľ sa zaväzuje pri registrácii a používaní služieb prevádzkovateľa poskytovaných prostredníctvom webovej stránky postupovať v súlade s dobrými mravmi.
Používateľ berie na vedomie, že je zakázané vydávať osobné údaje tretích osôb za svoje vlastné  a sprístupňovať osobné údaje tretích osôb, ohrozovať alebo obťažovať iné osoby alebo porušovať práva (vrátane osobnostných práv) tretích osôb.
Používateľ sa zaväzuje, že na webovej stránke bude uvádzať len jazdy, ktoré skutočne plánuje vykonať, pokiaľ nedôjde k ich odvolaniu v dôsledku dôležitej vonkajšej okolnosti (vis major).
Za protiprávne konanie používateľov nepreberá prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže na svojej webovej stránke pri príspevkoch používateľov uvádzať reklamu a sponzorské odkazy.
Používateľ súhlasí s anonymným použitím registračných údajov, ako aj lokalizačných údajov (IP adresa), prevádzkovateľom za účelom ich prípadného štatistického spracovania. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a to aj bez udania dôvodu, odmietnuť alebo zrušiť registráciu (účet) používateľa, alebo akékoľvek informácie a materiály zverejnené používateľom na webovej stránke, a to bez akejkoľvek náhrady.